Въглищата – на доизживяване

Въгледобивната индустрия у нас е със затихващи функции, гласи заключението в доклад на екологично сдружение „За Земята”, посветен на алтернативите на въглищната индустрия в регионите на България. През 2012 г. в страната са добити 33.4 млн. тона въглища, което е с близо 10% по-малко по сравнение с 2011 г. – изтъкват в свое потвърждение авторите. Нивото все пак не е ниско: през 2003 г. по данни на НСИ добивът на лигнит и производството на кокс и брикети са под 29 млн.т.

Традиционно се твърди, че енергията от въглища е най-евтина – но ако в сметката не се включат щетите за здравето, както и стойността на въглеродните емисии. Ако на европейските пазари въглеродните квоти достигнат 10 евро на тон, много от нашите ТЕЦ ще затворят, твърди се в доклада. По здравни съображения семейства, особено с малки деца, вече напускат замърсени от ТЕЦ градове и райони.

По данни на „Грийнпийс България”, със 76 дни в годината нарушения на нормите за чистота на въздуха, Стара Загора е сред най-мръсните градове в Европа. А българските ТЕЦ създават най-голямо замърсяване със серен диоксид и фини прахови частици на единица произведена електроенергия от всички инсталации в Европа. Заболяванията на горните дихателни пътища са се увеличили от 5 до 10 пъти в последните години.

Във въгледобива в момента са заети около 13 хил. души – приблизително толкова са постоянните работни места, създадени дотук от ВЕИ централите. Докато ВЕИ остават европейски приоритет за България, не цялата „въглеродна заетост” може да бъде поддържана дългосрочно. Сегашният заместник министър на икономиката и енергетиката Иван Айолов през юли коментира, че до 2018 г. ще се наложи да се извадят от експлоатация ТЕЦ на въглища с капацитет 2500 MW: половината от ТЕЦ „Варна”, ТЕЦ „Марица-3”, ТЕЦ „Бобов дол”, ТЕЦ „Брикел”.

Празнината трябва да се запълни, но не с нови централи на въглища, а с възобновяеми енергийни източници: те са по-чисти, създават повече работни места, в дългосрочен план са и по-изгодни, изтъква „За Земята”. Затова буди тревога, че при тенденция поне от 2003 г. за намаляване на енергийната консумация в страната, съпътствана от повишаване енергийната ефективност на икономиката, има планове за нови 960 MW енергийни мощности на въглища – колкото голям ядрен реактор. Държавната ТЕЦ „Марица Изток” 2 търси стратегически инвеститор за централа на въглища от 560 мегавата в Маришкия басейн, а частната „Енемона” в Ломския въглищен басейн планира ТЕЦ от 400 MW.

Алтернативата на въглищата в енергийния микс е не просто заместване на едни електростанции с други, а пълноценен преход към зелена икономика. Отказът от въглищата според „За Земята” не може да се случи внезапно, а в период от две или три десетилетия. В този период ще се пристъпи към преквалификация на работниците и разнообразяване на икономическите дейности в зависимите от въгледобив райони. Сегашните работници ще могат да се пенсионират.

Като местни модели за заместване може да се приложат, първо, рекултивация на мините, която ще даде заетост на много хора. Второ, цитирани са данни от САЩ, че инвестициите във ВЕИ създават с 40% по-голяма заетост, отколкото аналогични във въглища: монтажници, инженери и друг технически персонал ще се търсят в цялата страна при инсталациите на ветрогенератори, фотоволтаици, биогаз и други. Децата на сегашните въглищни работници могат да се ориентират натам.

Резерв има и в заместване на електроенергията с топлинна енергия: в България 40% от сградите използват електричество за отопление, при 11% средно за Европа. В частност, производството на пелети, екобрикети и дървесен чипс както ще осигури достъпно производство на топлина, така и ще създаде работни места в малки предприятия в отдалечени региони. Горският сектор ще получи стимул.

През 2005 г. България прие национална програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради, припомня докладът. Става дума за саниране на 680 000 жилища в панелни сгради до 2020 г. Не сме напреднали в това отношение, докато в Чехия около санирането и реновацията на сгради са създадени 26 хил. работни места с европейско финансиране: толкова, колкото хора са заети общо в целия сектор за производство на електричество и в добива на въглища в България.

Накрая, земеделието като семеен поминък би могло да предостави важна алтернатива след затваряне на ТЕЦ и мините. Наистина, земите в Маришкия басейн на площ от около 220 кв.км. са замърсени; цитират се данни на МОСВ, че нашите ТЕЦ са емитирали 270 кг. живак само през 2011 г. Решението там е засаждане на дървета за дървесина, както и производство на технически коноп.

Промените чукат на вратата. Според плана за развитие на преносната мрежа в страната, до 2020 г. инсталираните мощности за производство на ток от въглища ще бъдат намалени с 43%. Очаквано, заетите в сектора трудно ще се съгласят с този план за развитие и вече заплашиха с яростни протести.

„Към момента работата на синдикатите не спомага за повишаване качеството на живот и независимостта на заетите във въгледобива и енергетиката”, коментира се в доклада търговията с площадна агресия. Вместо да спасяват издъхващи отрасли, синдикати, браншови организации и държавни институции трябва да подготвят сериозна програма, предвиждаща активна диверсификация на икономическите дейности в моносекторните градове. Хоризонтът на промяната изглежда около пет години.

Advertisements

About Dimitar Sabev

I am economist and journalist, interested in “ecohomics”: the interaction between economy, nature, and culture. I have been working as economic editor, chief editor, columnist, and investigative journalist at different Bulgarian media (“Tema” weekly magazine, DarikFinance.bg, webcafe.bg, money.bg, evromegdan.bg etc.), and have publications at many more. I also develop a kind of "terrain economics", doing research and preparing reports for different projects concerning the social and environmental impacts of mining, monetary assessment of ecosystem services, fiscal justice issues of foreign investments, development of quantitative indices for regional development, sustainable forest management, feasibility of trans-border biosphere reserves, etc.
This entry was posted in Икономики, Родни and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s