Милиард кубика вода се губят по трасето

С 0.6 процентни пункта са спаднали разходите за околна среда у нас през 2009 г. През миналата година те са възлизали на 1.28 млрд. лева, или 1.9% от брутния вътрешен продукт на страната, докато през 2008 г. разходите за околна среда са били 2.5% от БВП. През 2009 г. делът на разходите за опазване и възстановяване на околната среда е на най-ниско равнище от 2005 г. насам. Това са част от данните за околната среда на България, които разпространи днес Националния статистически институт.

От направените разходи за околна среда през 2009 г., инвестиционни са 42.6%, а останалите – разходи за текуща поддръжка. От общите разходи, най-голям дял са разходите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците – 42.2%, следвани от тези за водните ресурси /21.2%/ и за опазване чистотата на въздуха – 16.4%.

Въпреки че загубите на вода по време на транспорта й до крайните ползватели през последната година леко са намалели, числото остава стряскащо високо: загубите на водоснабдителния сектор са 59.2% от постъпилото количество във водопреносната система, или някъде по трасето се губят 1.07 млрд. кубически метра.

Забелязва се спад на водовземането от повърхностни води през 2009 г., на ниво 95% от равнищата през 2008 г., което според НСИ се обяснява с кризата в икономиката, заради спада на индустриалното водоползване от добивната, преработващата индустрия, енергетиката, както и от сектора на услугите. Същевременно водите, използвани за напояване, през 2009 г. са на най-високо равнище за последните 10 години – което може би говори за възраждане на селското ни стопанство, или за по-добра отчетност.

През 2009 г. от подземни и повърхностни източници са иззети общо 6 121 млн. куб.м. прясна вода, което съставлява около 5.7% от пресните водни ресурси на страната. Този процент се нарича индекс на експлоатация на водите, като България е сред европейските страни с относително нисък индекс на експлоатация, посочва още статистическият институт. Същевременно обаче при съпоставка с иззетите води през 2008 г. виждаме ръст от 19% на експлоатираните води през 2009 г.

Разходът на питейна вода на човек е средно 99 литра на денонощие, в София 140 л/ден., а в Търговище 60 л./ден. Делът на населението, свързано със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, е 45.2%. Общото количество на заустените (отведените във водни обекти) отпадъчни води през 2009 г. се оценява на около 757 млн. м3. От тях близо 65% са третирани в селищни и производствени пречиствателни станции.

През 2009 г. общо образуваните битови отпадъци са оценени на 3 561 хил. тона. По данни на общинските администрации за 2009 г. на депа с организирано сметоизвозване са събрани общо 3 692 хил. т битови отпадъци, или с 9.6% повече в сравнение с предходната година. От тях 3 421 хил. т са депонирани, 265 хил. т – временно съхранени, и 6 хил. т – предадени за рециклиране. Събраните строителни отпадъци на депата за битови отпадъци са 396 хил. т за 2009 година.

През 2009 г. депата за битови отпадъци са 278, от тях 25 са регионални. 96.6% е делът на населението, обхванато с услуги по сметосъбиране. Събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население са оценени на 467 кг за 2009 г.

Advertisements

About Dimitar Sabev

I am economist and journalist, interested in “ecohomics”: the interaction between economy, nature, and culture. I have been working as economic editor, chief editor, columnist, and investigative journalist at different Bulgarian media (“Tema” weekly magazine, DarikFinance.bg, webcafe.bg, money.bg, evromegdan.bg etc.), and have publications at many more. I also develop a kind of "terrain economics", doing research and preparing reports for different projects concerning the social and environmental impacts of mining, monetary assessment of ecosystem services, fiscal justice issues of foreign investments, development of quantitative indices for regional development, sustainable forest management, feasibility of trans-border biosphere reserves, etc.
This entry was posted in Родни. Bookmark the permalink.

1 Response to Милиард кубика вода се губят по трасето

  1. lilia says:

    Ще трябва да улавяме.Нахлузвам галошите и газя

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s