Дивото е скъпо

В рамките на 2010 година беше осъществено работно изследване за оценка на икономическия потенциал на ресурсите в Държавно ловно стопанство „Беглика“. Икономическата оценка беше осъществена на три аналитични нива: икономически продукт, създаван в стопанството в настоящия момент; икономически продукт, който е възможно да се постигне с известни капиталови разходи без допълнително натоварване на околната среда; икономическа стойност на услугите, предоставяни от екосистемата на ДЛС Беглика, за които услуги в настоящия момент има някакъв работещ пазар. Оценката прерасна в предложение как да се оползотвори потенциала.

Заключението от изследването е, че с прилагане на концепцията за многофункционално управление на горските ресурси /МФГ/, икономическият продукт в стопанството може да се повиши с 80%, без да се увеличава антропогенното натоварване на околната среда. Пълната стойност на екосистемните услуги, оказвани от природната среда на Беглика, чувствително надвишава  материалните услуги, формирани в региона, като изчисленият дял на материалните услуги в общите е най-много 22%.

В парично изражение, тези заключения приемат следната форма: в настоящия момент на територията на стопанството се създават приблизително 3.2 млн. лева годишно. Икономическият продукт може да нарасне до над 5.7 млн. лева, или с 78%, при избор на съвременни и интелигентни форми на стопанисване на гората и следване на водещия принцип за минимизиране на икономическото въздействие върху околната среда. Цялата икономическа стойност, която се създава в и чрез екосистемите в границите на ДЛС Беглика, е оценена на 13 – 18 млн. лева годишно.

Чрез прилагането на формулата за нетна настояща стойност при 10% норма на дисконтиране за неограниченото бъдеще, стойността на услугите от горите на Беглика е изчислена на повече от 200 милиона лева. Същевременно утвърдените в българската практика методики за оценка на горите не са приложени към обекта на настоящото изследване, с оглед на това, че горите на Беглика нямат пазарна стойност, тъй като не се продават.

Многофункционалното управление на горските ресурси в момента не е работеща концепция в българските гори. Въпреки че това словосъчетание се използва широко във ведомствените документи, финансовите данни еднозначно показват, че преобладаващият дял от приходите от българските гори продължава да идва от продажбата на дървесина. Тъй като по света вече има много изследвания за възможностите на МФГ, а българските гори сами по себе си дават богата възможност за развитие на странични ползвания, темата за многофункционалното стопанисване тепърва ще увеличава актуалността си в страната.

Многофункционалното горско стопанство е неконвенционално горско стопанство – гласи водещият аналитичен резултат от изследването. С настоящия начин на мислене и ръководен подход в отговорните ведомства, МФГ стопанство чисто и просто е невъзможно да се случи. Стопанисването на ДЛС Беглика няма да направи изключение. Синтезът на работното изследване е предложението Беглика да се превърне в експериментално стопанство по многофункционално управление на горите: тоест от ДЛС – в МФГ „Беглика“.

Какво дава основание за подобно предложение? Ситуацията около ДЛС Беглика е наистина много специфична. Горите в стопанството са изцяло държавна собственост. Почти две трети от тях са с естествен произход, което следва да се съпостави с 4% среден дял на първичните гори в България. Като част от екосистемата на Баташка планина, иглолистните гори на Беглика са уникален реликтен остатък в Южна Европа. Те са хабитат на едри бозайници като мечка и благороден елен и с това имат по-близък географски паралел само в Карпатите.
Горите на Беглика са гори с висока консервационна стойност, според методиките на WWF. Същевременно община Батак, в чиито рамки попада горското стопанство, е с дял на безработицата над 25%, тоест сред най-високите в България. Общината е и сред най-слабо заселените, с около 10 души на квадратен километър. Хората в общината имат нужда от икономическо развитие, водещо до заетост и по-високи доходи.

Въпросът е какво да бъде това развитие. Доколкото екосистемите на Беглика са в значителна степен запазени /антропогенният натиск в тях бързо се усилва и природната чистота и биоразнообразието деградират буквално с всеки сезон/, отрасловата специфика на региона следва да се ориентира около тяхното екологично преимущество. Вече може да се каже: „дивото е скъпо“. В това отношение концепцията за многофункционално управление на горите е логичният, закономерен път за развитие не само на Беглика, а и на община Батак. Това впрочем се обсъжда от години.

Проблемът е там, че МФГ концепцията трудно може да се приложи на практика само от „чисти“ горски специалисти или пък от частни предприемачи. Необходими са хора, каквито действително има, но за да се привлекат и задържат те към подобен проект, държавата еднозначно и дългосрочно трябва да се ангажира с многофункционалното управление на горите. Ползвания на горите, които влизат в конфликт с МФГ, не трябва да се толерират.

В тази връзка, съществува реален риск в желанието си да модернизира управлението на горите, държавата да се облегне на частни капитали, които се ръководят не от концепцията за устойчиво развитие, а от стремежа за печалба.

Това е много важен управленски въпрос, който трябва да се изтъкне в самото начало. Концепцията за устойчиво развитие предвижда да се печели от горите повече, отколкото в настоящия момент. Но печалбата е следствие, а не цел на МФГ управлението. Ако не се тръгне от този фундамент, концепцията за многофункционално управление на горите става само „куха фраза“, по думите на немските горски специалисти.

Изводът от изследването е, че икономическото развитие на региона е както възможно, така и нужно, като е много важно да се подберат правилните хора и работни концепции, които ще го осъществят. Оценката преминава в работно предложение за създаване на център за туризъм с наблюдение на едри хищници, интегриран в цялостен активен и екологичен туристически продукт в региона на Баташката планина. Това предложение може да се разглежда като конкретна форма за развитие на стопанството в бъдещ биосферен парк Баташка планина.

Цитираната сума от 5.7 млн. лева е постижима като нетни годишни приходи от предлагане на активен и познавателен туризъм, производство на биологично чисти храни /месо, мляко и гъби/, продажба на сертифицирана дървесина с принадена стойност от дървообработка, оползотворяване на отпадъците с производство на пелети. Предвидено е осигуряване на кредит за развитие в размер 3 – 5 млн. лева, с тригодишен гратисен период, който според първоначалните разчети може да бъде погасен в 7 годишен период. Предвид постъпленията от дейността на ДЛС в момента, сделката изглежда привлекателна, включително за държавата.

С предложения проект, освен осигуряването на допълнителна заетост от над 20 трайни работни места и поне още толкова сезонни, към непаричната социално – икономическа печалба спадат големи имиджови ползи за региона и страната. В маркетинга на Беглика, който е органична част от идеята, е предвидено прилагане на мрежов подход в Интернет с акцент върху уникалния характер на мястото и продуктите с произход Беглика.

Изследването беше осъществено на три етапа, които са описани накратко в заключението към оценката. Текстът на оценката не представлява научен продукт, а работно изследване по проблем, който до някаква степен остава авангарден в световен мащаб. Доколкото оценката има познавателна стойност, тя е най-вече в управленски и политически план. В икономически план оценката е модификация на концепцията за устойчиво развитие, разбирано като баланс на екологични, икономически и социални приоритети. Като методика, оценката е анализ на най-добрите познати образци, поддържащ строго регионален фокус.

Изследването започва с преглед на развитието на концепцията за многофункционално управление на горите в света и България. Разгледани са икономическите фундаменти на концепцията „плащане за екосистемните услуги“ и някои нейни регионални измерения. Направен е кратък преглед на ресурсното многообразие на Беглика. Оценен е антропогенният натиск в региона. Анализиран е стопанският резултат на ДЛС Беглика. Предложена е визия за МФГ стопанство с икономически разчети по отрасли. Изчислена е стойността на екосистемните услуги на Беглика, както и промяната в тях, която може да се очаква при различни форми на стопанисване. Разгледани са четири базови сценарии за развитие на Беглика; икономическият, екологичният и социалният резултат от тях. Анализира се маркетингът и мениджмънтът на многофункционалното горско стопанство.

Целта на това изследване е да се оценят адекватно ресурсите на Беглика и да се предложи визия за тяхното устойчиво оползотворяване. Редица заключения и хипотези са повдигнати с оглед  много по-широкия въпрос за устойчивата икономика на горите. Но така или иначе в настоящия момент в прилагането на МФГ концепцията значително изоставаме и трябва да тръгнем отнякъде. Затова Беглика има бъдеще като еталон – както за България, така и за Европа.

Прочетете работен текст на оценката.

About Dimitar Sabev

I am economist and journalist, interested in “ecohomics”: the interaction between economy, nature, and culture. I have been working as economic editor, chief editor, columnist, and investigative journalist at different Bulgarian media (“Tema” weekly magazine, DarikFinance.bg, webcafe.bg, money.bg, evromegdan.bg etc.), and have publications at many more. I also develop a kind of "terrain economics", doing research and preparing reports for different projects concerning the social and environmental impacts of mining, monetary assessment of ecosystem services, fiscal justice issues of foreign investments, development of quantitative indices for regional development, sustainable forest management, feasibility of trans-border biosphere reserves, etc.
This entry was posted in Гори. Bookmark the permalink.

1 Response to Дивото е скъпо

  1. lilia says:

    Природата в чистия си вид е незаменима

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s